Léif Besicher : ënnert dëser Adresse hutt dier bis elo d’Affekotenetude REDING fonnt.

Ech hunn zum 1. Mee 2019 um Barreau opgehalen.

Wann Froen am Kader vun der Fakturatioun / Liquidatioun vun engem dossier sin kontaktéiert weg secretariat@reding.lu

Wann dier e privat Uleies hutt oder eng politesch Fro, kommt dir weider un mech iwwert meng Adresse roy.reding@reding.lu

Roy REDING

Chers visiteurs : sous cette adresse vous avez trouvé dans le passé l’Etude d’avocats REDING.

Or j’ai cessé mes fonctions au barreau au 1ier mai 2019.

S‘il a des questions en relation avec la facturation / liquidation d‘un dossier, contactez secretariat@reding.lu svp

Si vous voulez me contacter à titre personnel ou si vous avez une question politique vous pouvez toujours me contacter sous roy.reding@reding.lu

Roy REDING

Liebe Besucher : Unter dieser Adresse fanden Sie bislang die Anwaltskanzlei REDING.

Ich habe mich zum 1. Mai 2019 aus dem Berufsleben zurückgezogen.

Wenn Fragen zu Verrechnung oder Abschluss einer Akte sind, kontaktieren Sie bitte secretariat@reding.lu

Für persönnliche Belange oder politische Fragen können Sie mich unter der Adresse roy.reding@reding.lu erreichen.

Roy REDING

Dear visitors : You used to find on this site the lawfirm REDING.

I ceased my professional functions at the bar on Mai 1st 2019.

If you have any questions regarding billing or the completion of your case, please contact secretariat@reding.lu

For private correspondance or political questions you can stay in touch with me under roy.reding@reding.lu

Roy REDING